Kalendarz roku szkolnego

  Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020
Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2020
Zakończenie I semestru 05.02.2021
Ferie zimowe 04.01 - 17.01.2021
Wiosenna przerwa świąteczna 01 - 06.04.2021
Egzamin ósmoklasisty 25 - 27.05.2021
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25.06.2021
Ferie letnie 26.06. - 31.08.2021
Inne dni wolne od zajęć 11.11.2020, 06.01.2021, 03.05.2021, 3.06.2021
Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 25 - 27.05.2021, 04.06.2021

 

K A L E N D A R I U M     Z E B R A Ń     Z     R O D Z I C A M I

Tematyka spotkań Termin

Klasowe zebrania z rodzicami. Powołanie oddziałowych RR.

 16-24.09.20200 

Zebranie Rady Rodziców.

Powołanie Prezydium.

Zatwierdzenie planu pracy i finansowego.

Uchwalenie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.

Opiniowanie dokumentów szkolnych i dodatkowych dni wolnych.

29.09.2020

Klasowe zebrania z rodzicami.

Analiza śródokresowa osiągnięć uczniów (Konsultacje z nauczycielami).

Zebranie z Radą Rodziców.

  23-27.11.2020

Podsumowanie pracy I semestru.

Zebrania z wychowawcami.  (Konsultacje z nauczycielami przedmiotów).

Zebranie z Radą Rodziców.

   25-29.01.2021

Klasowe zebrania z rodzicami.

Analiza śródokresowa osiągnięć uczniów (Konsultacje z nauczycielami).

Zebranie z Radą Rodziców

19-23. 04.2021

                                                    

K A L E N D A R I U M    Z E B R A Ń    R A D Y   P E D A G O G I C Z N E J

Tematyka spotkań Termin

Organizacja nowego roku szkolnego.

  31.08.2020

Zatwierdzenie i zaopiniowanie dokumentacji szkolnej.

15.09.2020

Śródokresowa analiza osiągnięć uczniów.

19.11.2020  

Przyjęcie zmian w dokumentach szkolnych.

21.12.2020   

Klasyfikacja uczniów za I semestr,  raport o stanie bezpieczeństwa.

5.02.2021

Podsumowanie działalności szkoły w I półroczu, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

 18.02.2021

Analiza śródokresowa edukacyjnych osiągnięć uczniów i problemów wychowawczych.

15.04.2021 

Klasyfikacja roczna/końcowa.

 21.06.2021

Podsumowanie rocznej pracy szkoły, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

 25.08.2021

Szkoleniowe Rady Pedagogiczne.

 wg planu WDN

i bieżących potrzeb

Kolorem czerwonym naniesiono zmiany wynikające z korekty kalendarza roku szkolnego 2020/2021